Όροι χρήσης

Σας ευχαριστούμε που επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας. 

Η πρόσβαση και η χρήση της παρούσας ιστοσελίδας (“Ιστοσελίδα“) υπόκεινται στους ακόλουθους όρους χρήσης και σε όλους τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς. Μέσω της πρόσβασης και χρήσης της Ιστοσελίδας, συναινείτε και αποδέχεστε πλήρως τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις χρήσης. Εάν δεν αποδέχεστε πλήρως τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης, παρακαλούμε μην κάνετε χρήση της Ιστοσελίδας.

1. OΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Γενικά

 1. H Ιστοσελίδα “https://www.bellafrutta.gr” (εφεξής «Ιστοσελίδα») ανήκει στην Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΜΠΕΛΛΑ ΦΡΟΥΤΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.», (εφεξής «Εταιρεία» ή «Bellafrutta»), που έχει έδρα τον Άγιο Ιωάννη Ρέντη Αττικής, οδός Ταύρου, αρ. 4, ΤΚ 18233, ΑΦΜ 094137378, ΔΟΥ ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ, αρ. τηλ. 210 3450790, αρ. τηλεμοιοτυπίας (φαξ) 210 3450111, E-mail address: info@bellafrutta.gr 
 2. Η χρήση της Ιστοσελίδας, η πρόσβαση και πλοήγηση, η εγγραφή ως φίλος στη λίστα για τη λήψη επικοινωνίας ή newsletter για τις δραστηριότητες, τα προϊόντα, τις συνδρομές, η επικοινωνία με τη BELLAFRUTTA, η συμμετοχή σε έρευνες, και οι εν γένει δυνατότητες και λειτουργίες που παρέχονται μέσω της Ιστοσελίδας, διέπεται από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις που μαζί με την Πολιτική Προστασίας και Απορρήτου Προσωπικών Δεδομένων, που είναι επίσης αναρτημένη στην Ιστοσελίδα, αποτελούν ένα ενιαίο κείμενο (εφεξής «Όροι Χρήσης»), τους οποίους οι χρήστες/επισκέπτες της Ιστοσελίδας θεωρείται ότι τους έχουν διαβάσει προσεκτικά και αποδεχθεί ανεπιφύλακτα με την πρόσβαση και χρήση της και μόνον. Ο επισκέπτης της Ιστοσελίδας οφείλει να επισκέπτεται συχνά τους Όρους Χρήσης καθώς δύνανται να τροποποιούνται κατά καιρούς χωρίς υποχρέωση άλλης ενημέρωσης πέρα από την ανάρτησή τους στην Ιστοσελίδα. Τόσο οι παρόντες Όροι Χρήσης όσο και ενδεχόμενες τροποποιήσεις αυτών, αποτελούν το συμβατικό πλαίσιο το οποίο διέπει τη σχέση μεταξύ του επισκέπτη και της BELLAFRUTTA ανά πάσα χρονική στιγμή. Σε περίπτωση διαφωνίας ή επιφύλαξης του επισκέπτη για μέρος ή για το σύνολο των παρόντων όρων, ο επισκέπτης καλείται να απέχει από την πρόσβαση ή πλοήγηση στην Ιστοσελίδα ή οποιαδήποτε άλλη ενέργεια σε αυτή καθώς η πρόσβαση στην Ιστοσελίδα και η αποδοχή όλων των Όρων Χρήσης προϋποθέτει ότι θα είναι ανεπιφύλακτη.
 3. Η BELLAFRUTTA διατηρεί το δικαίωμα, ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά:

α) να μεταβάλλει οποτεδήποτε, αναιτιολόγητα και χωρίς προηγούμενη ενημέρωση, μέρος ή το σύνολο των παρόντων όρων χρήσης, 

β) να ανανεώσει ή αναβαθμίσει μέρος ή το σύνολο του περιεχομένου της Ιστοσελίδας, 

γ) να ανανεώσει ή αναβαθμίσει μέρος ή το σύνολο της εξωτερικής εμφάνισης (interface), της δομής ή της σύνθεσης (configuration) της Ιστοσελίδας καθώς και των τεχνικών της προδιαγραφών καθώς επίσης και 

δ) να περιορίσει την πρόσβαση στο σύνολο της Ιστοσελίδας ή σε μέρος αυτής. 

Επίσης, η BELLAFRUTTA διατηρεί το δικαίωμα οποτεδήποτε, αναιτιολόγητα και χωρίς προηγούμενη ενημέρωση του επισκέπτη της Ιστοσελίδας, να ματαιώσει, να αναστείλει οριστικά ή προσωρινά ή να τερματίσει τη λειτουργία της. 

 1. Η BELLAFRUTTA παρέχει πληροφορίες ποικίλου περιεχομένου σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της, με κείμενα, φωτογραφίες και μέσω σχετικών βίντεο. Οι πληροφορίες αυτές τίθενται για την απαραίτητη ενημέρωση των επισκεπτών και μόνο. Η BELLAFRUTTA δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία δύναται να επέλθει σε επισκέπτη ή τρίτο, εξαιτίας ή με αφορμή πληροφορία που λήφθηκε από την Ιστοσελίδα ή αναρτήθηκε στην Ιστοσελίδα. Με την αποδοχή των παρόντων Όρων Χρήσης παρέχεται στον επισκέπτη μια μη αποκλειστική άδεια πρόσβασης και προσωπικής χρήσης της Ιστοσελίδας για τους σκοπούς που ειδικότερα αναλύονται στους παρόντες Όρους Χρήσης. Η άδεια αυτή δεν συνεπάγεται σε καμία περίπτωση άδεια λήψης ή τροποποίησης της Ιστοσελίδας ή οποιουδήποτε μέρους της, η οποία είναι επιτρεπτή μόνο με τη γραπτή άδεια της BELLAFRUTTA. Η άδεια πρόσβασης που παρέχεται στον επισκέπτη δεν επιτρέπει οποιαδήποτε μεταπώληση ή εμπορική χρήση, αναπαραγωγή, δημιουργία αντιγράφων, αντιγραφή, μετάδοση, ανακοίνωση, θέση σε κυκλοφορία, τροποποίηση ή εκχώρηση άδειας ή άλλο τρόπο εκμετάλλευσης της παρούσας Ιστοσελίδας ή του περιεχομένου της, οποιαδήποτε συλλογή και χρήση οποιωνδήποτε καταλόγων, περιγραφών, κειμένων ή φωτογραφιών, οποιαδήποτε παράγωγη χρήση της παρούσας Ιστοσελίδας ή του περιεχομένου της, οποιαδήποτε λήψη ή αντιγραφή πληροφοριών λογαριασμών προς όφελος τρίτου ή οποιαδήποτε χρήση εργαλείων εξόρυξης δεδομένων, robot ή παρόμοιων εργαλείων συλλογής και εξαγωγής δεδομένων. Απαγορεύεται η με οποιονδήποτε τρόπο χρήση ή άλλου είδους εκμετάλλευσης της Ιστοσελίδας και του περιεχομένου της για επαγγελματικούς ή εμπορικούς σκοπούς ή ανάλογους με τη δραστηριότητα της BELLAFRUTTA σκοπούς. Η BELLAFRUTTA διατηρεί αποκλειστικά δικαιώματα επί του domain name https://www.bellafrutta.gr
 2. Η χρήση της Ιστοσελίδας είναι επιτρεπτή μόνο εφόσον ο επισκέπτης ενεργεί με δίκαιο και νόμιμο τρόπο, και απέχει από οποιαδήποτε ενέργεια προκαλεί ζημία στην φήμη της BELLAFRUTTA ή αθέμιτη εκμετάλλευσή της. Επιπλέον, απαγορεύεται οποιαδήποτε δημιουργία σύνδεσης που να υπονοεί οποιουδήποτε είδους σχέση του επισκέπτη ή τρίτου με τη BELLAFRUTTA, ή έγκριση ή υποστήριξη από τη BELLAFRUTTA όταν δεν υφίσταται. Η Ιστοσελίδα δεν επιτρέπεται να τοποθετείται σε πλαίσιο σε οποιαδήποτε άλλη ιστοσελίδα και σε κάθε περίπτωση ο επισκέπτης απαγορεύεται να δημιουργεί σύνδεσμο προς οποιοδήποτε μέρος της παρούσας Ιστοσελίδας πλην της αρχικής σελίδας. Η BELLAFRUTTA επιφυλάσσεται του δικαιώματος να αφαιρεί την άδεια σύνδεσης αναιτιολόγητα, αζημίως και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του επισκέπτη.
 3. Ο Επισκέπτης απαγορεύεται να χρησιμοποιεί πλαίσια ή τεχνικές πλαισίου για να περιβάλλει οποιοδήποτε σήμα, διακριτικό, λογότυπο ή άλλη ιδιοκτησιακή πληροφορία (συμπεριλαμβανομένων εικόνων, κειμένου, διάταξης σελίδας ή μορφής) της Ιστοσελίδας της BELLAFRUTTA χωρίς τη γραπτή της συναίνεση. Σε περίπτωση μη εξουσιοδοτημένης χρήσης, η άδεια που έχει παραχωρήσει η BELLAFRUTTA για πρόσβαση στην Ιστοσελίδα παύει αυτομάτως και άνευ ετέρου να ισχύει.
 4. Υπογραμμίζεται ότι απαγορεύεται η παρεμπόδιση της λειτουργίας της Ιστοσελίδας και η αντικατάσταση ή τροποποίηση του περιεχομένου της (εικόνες, φωτογραφίες, κείμενα και άλλα). Απαγορεύεται η με οποιονδήποτε τρόπο διάπραξη ή διευκόλυνση αξιοποίνων, παράνομων ή ανήθικων πράξεων, η μετάδοση ιών, δουρείων ίππων, ιών τύπου worm, λογικών βομβών καθώς και οποιαδήποτε εν γένει ενέργεια μπορεί να οδηγήσει σε μη αποδεκτή ή εκτεταμένη επιβάρυνση της υποδομής ή της λειτουργίας της Ιστοσελίδας. Οι Επισκέπτες πρέπει να τηρούν τις υποχρεώσεις απορρήτου ενώ πρέπει να απέχουν από οποιαδήποτε χρήση της Ιστοσελίδας με τρόπο χυδαίο, προσβλητικό, παράνομο ή άσεμνο.
 5. Επιπρόσθετα, ο επισκέπτης απαγορεύεται να καταστρέφει δεδομένα, να προκαλεί δυσαρέσκεια σε άλλους επισκέπτες, να παραβιάζει τα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων προσώπων, να αποστέλλει αυτόκλητο διαφημιστικό ή προωθητικό υλικό, κοινώς γνωστό ως «ανεπιθύμητο» (spam) ή να προσπαθεί να επηρεάσει την επίδοση ή λειτουργικότητα οποιωνδήποτε χαρακτηριστικών της Ιστοσελίδας ή χαρακτηριστικών στα οποία ο επισκέπτης απέκτησε πρόσβαση μέσω της Ιστοσελίδας. Η παραβίαση αυτής της διάταξης συνιστά ποινικό αδίκημα βάσει της ελληνικής νομοθεσίας. Η BELLAFRUTTA δηλώνει ότι θα γνωστοποιήσει οποιαδήποτε τέτοια παραβίαση που τυχόν υποπέσει στην αντίληψή της στις αρμόδιες αρχές. Επιπλέον θα γνωστοποιεί στις Αρχές τυχόν στοιχεία που θα της ζητηθούν σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του νόμου.
 6. Ο επισκέπτης προβαίνει σε χρήση της Ιστοσελίδας με πλήρη και αποκλειστική του ευθύνη κατόπιν αιτήματός του και βάσει των παρόντων Όρων Χρήσης. Η σύνδεσή του επισκέπτη με την Ιστοσελίδα γίνεται με τεχνικά μέσα και δια μέσου παρόχων της επιλογής του.
 7. Η παρούσα Ιστοσελίδα ενδέχεται να συνδέεται μέσω υπερσυνδέσμων (links) με άλλες Ιστοσελίδες εμπορίας φρούτων, υπηρεσιών, αρχών ή οργανισμών, εθνικών, ευρωπαϊκών ή διεθνών, οι οποίες δεν σχετίζονται με τη BELLAFRUTTA και το περιεχόμενό τους δεν ελέγχεται από την τελευταία (οι «Συνδεδεμένες Ιστοσελίδες»). Συνεπώς, η BELLAFRUTTA δεν εγγυάται την ορθότητα, τη νομιμότητα, την πληρότητα, την επικαιροποίηση, αλήθεια, ακρίβεια ή ποιότητα του περιεχομένου που αναρτάται στις Συνδεδεμένες Ιστοσελίδες και δεν φέρει ευθύνη για αυτό ή για τυχόν απώλεια ή ζημιά που μπορεί να προκληθεί εξαιτίας ή με αφορμή τη χρήση του ή εξαιτίας ή με αφορμή τις πωλήσεις προϊόντων μέσω αυτού. Ομοίως, η BELLAFRUTTA δεν δύναται να ελέγξει την συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών από τις Συνδεδεμένες Ιστοσελίδες και για τον λόγο αυτό δεν φέρει ουδεμία ευθύνη σε σχέση με την συλλογή και επεξεργασία αυτή. Όταν ο επισκέπτης χρησιμοποιεί τις Συνδεδεμένες Ιστοσελίδες, ισχύουν αντίστοιχα οι Όροι και οι Προϋποθέσεις καθώς και η Πολιτική Απορρήτου κάθε συγκεκριμένης ιστοσελίδας. Για οποιοδήποτε θέμα δύναται να προκύψει ενδεικτικά σε σχέση με περιεχόμενο ή με τη χρήση Συνδεδεμένης ιστοσελίδας ο επισκέπτης καλείται να απευθύνεται απευθείας στον ιδιοκτήτη ή διαχειριστή της εκάστοτε Συνδεδεμένης ιστοσελίδας. Η BELLAFRUTTA σε καμία περίπτωση δεν ενστερνίζεται ή αποδέχεται ή εγκρίνει το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των Συνδεδεμένων Ιστοσελίδων, στις οποίες ο επισκέπτης παραπέμπεται μέσω υπερσυνδέσμων.
 8. Η Ιστοσελίδα και όλο το περιεχόμενό της (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά,  λογισμικού, αρχείων, γραφικών, δεδομένων, εικόνων και άλλων υλικών), αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία της BELLAFRUTTA και προστατεύονται από τους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας της Ελλάδας και άλλων χωρών.  Η εμφάνιση και προβολή του περιεχομένου της Ιστοσελίδας δεν νοείται ως μεταβίβαση ή/και εκχώρηση άδειας ή/και δικαιώματος χρήσης του. Ο Επισκέπτης μπορεί να αποθηκεύει, εκτυπώνει και εμφανίζει το διαθέσιμο περιεχόμενο αποκλειστικά για προσωπική χρήση. Η Ιστοσελίδα παρέχεται αποκλειστικά και μόνον για προσωπική χρήση των επισκεπτών της Ιστοσελίδας και χρησιμοποιείται «ως έχει», χωρίς δυνατότητα τροποποιήσεων ή άλλων παρεμβάσεων από τους επισκέπτες της. Ο Επισκέπτης ή οποιοσδήποτε τρίτος δεν διαθέτει και δεν αποκτά καμία άδεια ή συγκατάθεση χρήσης, με κανένα τρόπο, των τυχόν λογοτύπων, διακριτικών, σημάτων της BELLAFRUTTA ή των λογοτύπων ή σημάτων που ανήκουν σε άλλα νομικά πρόσωπα και προβάλλονται νομίμως και μετά από άδεια στην Ιστοσελίδα, άνευ της ειδικής έγγραφης άδειάς της. 
 9. Απαγορεύεται αυστηρά, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της BELLAFRUTTA, οποιαδήποτε άλλη χρήση της Ιστοσελίδας συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά: (α) της χρήσης της Ιστοσελίδας για εμπορικούς ή επιχειρηματικούς σκοπούς ή σκοπούς παρόμοιους με αυτούς της BELLAFRUTTA, (β) της διανομής, διάθεσης, αντιγραφής, αναπαραγωγής ή δημοσίευσης υλικού της Ιστοσελίδας για οποιονδήποτε άλλο λόγο πλην για προσωπική χρήση, ή (γ) της τροποποίησης, διανομής, μεταβίβασης, εκτέλεσης, αναμετάδοσης, αναπαραγωγής, δημοσίευσης, χορήγησης άδειας ή ανάλυσης του κώδικα μηχανής (reverse engineering) σε σχέση είτε με τμήμα είτε με το σύνολο της Ιστοσελίδας.
 10. Η BELLAFRUTTA δεν παρέχει καμία εγγύηση (i) για την ορθή λειτουργία της Ιστοσελίδας ή/και των εφαρμογών, (ii) για τη δυνατότητα πρόσβασης και χρήσης, (iii) για τον πλήρη, ακριβή και επίκαιρο χαρακτήρα των περιεχομένων, των πληροφοριών ή των δεδομένων που είναι διαθέσιμα στην Ιστοσελίδα, (iv) για την απουσία ελαττωμάτων ή σφάλματος από το περιεχόμενο ή/και τη λειτουργία της Ιστοσελίδας ή/και Εφαρμογών (v) για την απουσία ιών ή άλλου κακόβουλου λογισμικού και (vi) για την απουσία ορισμένων ιδιοτήτων που θα μπορούσαν να αναμένονται σε σχέση με αυτούς τους Ιστότοπους ή/και Εφαρμογές, ή το περιεχόμενό τους. Ως εκ τούτου, η BELLAFRUTTA ενημερώνει τους επισκέπτες ότι τόσο το σύνολο του περιεχομένου της Ιστοσελίδας όσο και η προβολή των προϊόντων, υπηρεσιών, κειμένων, φωτογραφιών κλπ. παρέχονται ως έχουν, χωρίς προϋποθέσεις ή άλλες εγγυήσεις για την ακρίβειά τους, την ορθότητά τους ή για την καταλληλότητα για την χρήση ή για τον σκοπό που προορίζονται. 
 11. Η πρόσβαση και χρήση της Ιστοσελίδας γίνεται με ίδια μέσα του επισκέπτη. Η BELLAFRUTTA και οι συνεργάτες της καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια, στο πλαίσιο του τεχνολογικού ελέγχου που πραγματοποιούν ανά τακτά χρονικά διαστήματα, ώστε οι υπηρεσίες και το περιεχόμενο να παρέχονται απρόσκοπτα και χωρίς διακοπή και να διατηρείται το υψηλό επίπεδο ασφαλείας που διαθέτει. Δεν ευθύνεται, όμως, στην περίπτωση που παρά τα εύλογα μέτρα που λαμβάνει, για οιονδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, διακοπεί η λειτουργία της Ιστοσελίδας ή καθίσταται δυσχερής ή/και αδύνατη η πρόσβαση σε αυτή ή/αν, παρά τα τηρούμενα μέτρα ασφαλείας, εντοπιστούν «ιοί» ή άλλο επιβλαβές λογισμικό που παρεμποδίζει την χρήση της Ιστοσελίδας ή/και μεταδοθούν στα τερματικά των χρηστών, ή αν τρίτα μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα παρέμβουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο στο περιεχόμενο και στην λειτουργία της Ιστοσελίδας καθιστώντας δυσχερή την χρήση της ή προκαλώντας προβλήματα στην ορθή λειτουργία αυτής ή υποκλέπτοντας στοιχεία που αφορούν προσωπικά δεδομένα των χρηστών. Επίσης, η BELLAFRUTTA δεν ευθύνεται σε περίπτωση διακοπής πρόσβασης στην Ιστοσελίδα της για λόγους που εκφεύγουν της σφαίρας επιρροής της, καθώς και για λόγους που οφείλονται σε τεχνική ή άλλη αδυναμία του δικτύου ή σε λόγους ανωτέρας βίας ή σε τυχηρά γεγονότα.
 12. Επειδή είναι τεχνικά αδύνατον (ούτε και υφίσταται και νόμιμη υποχρέωση προς τούτο) η BELLAFRUTTA δεν ελέγχει και δεν δύναται να ελέγχει την τυχόν ανάρτηση περιεχομένου της Ιστοσελίδας από τον επισκέπτη σε ιστοσελίδες τρίτων.
 13. Ο Επισκέπτης χρησιμοποιεί την Ιστοσελίδα και αποκτά πρόσβαση στο περιεχόμενο που αναρτάται σε αυτή με δική του πρωτοβουλία και αποκλειστική ευθύνη και συμφωνεί να αποζημιώσει, υπερασπιστεί και απαλλάξει τη BELLAFRUTTA, τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, τους διευθυντές, τα στελέχη, τους υπαλλήλους, τους συμβούλους και συνεργάτες της από οποιαδήποτε και όλες τις απαιτήσεις τρίτων μερών, ευθύνη, ζημιές ή/και κόστη που προκύπτουν εξαιτίας ή με αφορμή την τυχόν υπαίτια παράνομη ή αντισυμβατική χρήση της Ιστοσελίδας από αυτόν ή από την υπαίτια παραβίαση εκ μέρους του οποιουδήποτε εκ των Όρων Χρήσης. Σε κάθε περίπτωση οφείλει να ενημερώσει αμελλητί τη BELLAFRUTTA ή μέσω της Ιστοσελίδας ή στην τηλεφωνική γραμμή 210 3450790, αρ. τηλεμοιοτυπίας (φαξ) 210 3450111, ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@bellafrutta.gr εφόσον υποπέσει στην αντίληψή του ή έχει εύλογες υπόνοιες ή ενδείξεις ότι έχει κάνει ο ίδιος ή έχει γίνει (ακόμη και εξ αμελείας του) οποιαδήποτε παράνομη ή αντισυμβατική χρήση της Ιστοσελίδας προκειμένου η BELLAFRUTTA να είναι σε θέση να λάβει τα απαραίτητα μέτρα περιορισμού της όποιας ζημίας.
 14. Οι χρήστες της Ιστοσελίδας αναγνωρίζουν και αποδέχονται ότι η BELLAFRUTTA ενδέχεται να μην είναι σε θέση να ασκήσει έλεγχο στο σύνολο του περιεχομένου και στην ασφάλεια της Ιστοσελίδας και των υπηρεσιών της. Η BELLAFRUTTA ρητά αποποιείται οποιαδήποτε ευθύνη για κάθε είδους εγγύηση, είτε ρητή είτε σιωπηρή, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά τυχόν σιωπηρών εγγυήσεων ότι η Ιστοσελίδα και το περιεχόμενό της δεν παραβιάζουν δικαιώματα τρίτων, είναι ακριβή και κατάλληλα, ότι η πρόσβαση στην Ιστοσελίδα θα είναι αδιάλειπτη και χωρίς σφάλματα, ότι η χρήση του Ιστοσελίδας θα είναι ασφαλής, ότι η Ιστοσελίδα ή οι διακομιστές (servers) που καθιστούν την Ιστοσελίδα διαθέσιμη δεν περιέχουν ιούς ή ότι οι πληροφορίες στην Ιστοσελίδα θα είναι πλήρεις, ακριβείς, κατάλληλες και επίκαιρες. Εάν τυχόν οι επισκέπτες της Ιστοσελίδας κατεβάσουν (download) οποιοδήποτε τμήμα του περιεχομένου από την Ιστοσελίδα, θα ενεργούν κατά τη δική τους διακριτική ευχέρεια και με δικό τους κίνδυνο και ευθύνη. Αυτοί και μόνον θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για οποιαδήποτε ζημία τυχόν υποστεί το σύστημα του υπολογιστή τους ή για τυχόν απώλεια δεδομένων που προκληθεί από τη μεταφορά δεδομένων (downloading) του περιεχομένου. Επιπρόσθετα, οι επισκέπτες της Ιστοσελίδας θα ευθύνονται για το κόστος όλων των απαραίτητων εργασιών, συντήρησης, επισκευών ή διόρθωσης, που τυχόν χρειαστεί, για την πλήρη αποκατάσταση. Οι επισκέπτες της Ιστοσελίδας αποδέχονται ότι πρέπει να αξιολογούν το περιεχόμενο και ότι είναι υπεύθυνοι για κάθε κίνδυνο που μπορεί να προκαλέσει η χρήση οποιουδήποτε τμήματος του περιεχομένου, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε απόφασής τους να βασιστούν στην ορθότητα, πληρότητα, εγκυρότητα ή/και χρησιμότητα οποιουδήποτε τμήματος του περιεχομένου. Η BELLAFRUTTA καθώς και τα πρόσωπα που εμπλέκονται στην δημιουργία, την παραγωγή ή την παράδοση του περιεχομένου ή εν γένει της λειτουργίας της Ιστοσελίδας σε καμία περίπτωση δεν θα ευθύνονται για ζημίες, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, άμεσων ή έμμεσων, ειδικών, τυχαίων ή παρεμπιπτουσών ζημίων, θετικών ή αποθετικών, εξόδων που προκύπτουν αναφορικά με αυτήν την Ιστοσελίδα ή τη χρήση της, ή σε αδυναμία χρήσης της, από οποιοδήποτε πρόσωπο, ή αναφορικά με αδυναμία εκτέλεσης, λάθος, παράλειψη, διακοπή, ελάττωμα, καθυστέρηση λειτουργίας ή εκπομπής ή πτώση γραμμής συστήματος καθώς επίσης ουδεμία ευθύνη αναλαμβάνουν, ούτε θα ευθύνονται για οποιαδήποτε ζημία ή βλάβη τυχόν προκληθεί στον ηλεκτρονικό υπολογιστή ή σε άλλο ηλεκτρονικό μέσο που χρησιμοποιηθεί από επισκέπτη της Ιστοσελίδας για την πρόσβασή του σ’ αυτόν ή για ιούς που μπορεί να μολύνουν τον ηλεκτρονικό υπολογιστή ή μέσο ή άλλο περιουσιακό στοιχείο του επισκέπτη το οποίο χρησιμοποιεί για την πρόσβασή του στην Ιστοσελίδα, κατά την επίσκεψη, χρήση ή περιήγηση στην Ιστοσελίδα ή για την λήψη οποιουδήποτε τμήματος του περιεχομένου της Ιστοσελίδας από αυτόν, ακόμη και αν η BELLAFRUTTA ή εκπρόσωποι αυτής έχουν ενημερωθεί σχετικά με την πιθανότητα ανάλογων ζημιών, απωλειών ή εξόδων. Οι τυχόν σύνδεσμοι μ’ άλλες πηγές του Διαδικτύου λαμβάνουν χώρα με ιδία ευθύνη. Εάν κάποιος επισκέπτης της Ιστοσελίδας προκαλέσει τεχνικό πρόβλημα ή δυσλειτουργία στην Ιστοσελίδα ή τα συστήματα υποστήριξης/αναμετάδοσης της Ιστοσελίδας σ’ αυτόν ή σ’ άλλους, τότε αυτός θα είναι υπεύθυνος για οποιαδήποτε ζημία, ευθύνη, δαπάνη, αποζημίωση και κόστος, συμπεριλαμβανομένων εύλογων δικηγορικών αμοιβών και δικαστικών εξόδων που προκύψουν ή είναι απόρροια αυτής της διακοπής της λειτουργίας ή δυσλειτουργίας της Ιστοσελίδας.
 15. Ασφάλεια

Το πρωτόκολλο SSL (Secure Sockets Layer), είναι σήμερα το παγκόσμιο standard στο διαδίκτυο για την πιστοποίηση δικτυακών τόπων (websites) στους δικτυακούς χρήστες και για την κρυπτογράφηση στοιχείων μεταξύ των δικτυακών χρηστών και των δικτυακών εξυπηρετητών (web servers).

Μία κρυπτογραφημένη SSL επικοινωνία απαιτεί όλες τις πληροφορίες που αποστέλλονται μεταξύ ενός πελάτη και ενός εξυπηρετητή (server) να κρυπτογραφούνται από το λογισμικό αποστολής και να αποκρυπτογραφούνται από το λογισμικό αποδοχής, προστατεύοντας έτσι προσωπικές πληροφορίες κατά τη μεταφορά τους. Επιπλέον, όλες οι πληροφορίες που αποστέλλονται με το πρωτόκολλο SSL, προστατεύονται από έναν μηχανισμό που αυτόματα εξακριβώνει εάν τα δεδομένα έχουν αλλαχτεί κατά την μεταφορά.

Το πιστοποιητικό SSL για την Ιστοσελίδα έχει εκδοθεί από την εταιρία πιστοποίησης Cpanel, σε συνεργασία με την Comodo.

2. Δηλωση Τηρησησ Εχεμυθειασ

Σεβόμαστε το προσωπικό απόρρητο των συμμετεχόντων/επισκεπτών, εν γένει, και αυτών που κάνουν χρήση της Ιστοσελίδας. Δεσμευόμαστε να διαφυλάσσουμε κατάλληλα τις πληροφορίες προσωπικού περιεχομένου που οι επισκέπτες της Ιστοσελίδας μας παρέχουν όταν επισκέπτονται και χρησιμοποιούν την Ιστοσελίδα.  Η παρούσα Δήλωση Τήρησης Εχεμύθειας περιγράφει το είδος των προσωπικών πληροφοριών που συγκεντρώνουμε μέσω της Ιστοσελίδας, πώς τις χρησιμοποιούμε και με ποιους τις μοιραζόμαστε. Η Δήλωση Τήρησης Εχεμύθειας της BELLAFRUTTA περιγράφει επίσης τα μέτρα που λαμβάνουμε για να προστατεύουμε την ασφάλεια των πληροφοριών.

Πληροφορίες που συγκεντρώνουμε και πώς τις χρησιμοποιούμε

Η χρήση/επίσκεψη της Ιστοσελίδας επιτρέπεται σε ενήλικους, αλλά και σε ανήλικους 15 ετών και άνω εφ’ όσον έχουν τη συγκατάθεση του γονέα ή του έχοντος την επιμέλειά τους, οι οποίοι πρέπει να επιβεβαιώσουν και να δηλώσουν υπεύθυνα, με όλες τις συνέπειες που προβλέπει ο νόμος περί ψευδούς υπεύθυνης δήλωσης, τις προσωπικές πληροφορίες, που απαιτούνται για την χρήση της Ιστοσελίδας, σύμφωνα με την Πολιτική Προστασίας και Απορρήτου Προσωπικών Δεδομένων της BELLAFRUTTA. 


Πληροφορίες που γνωστοποιούμε

Η BELLAFRUTTA δεν πωλεί ούτε, άλλως, γνωστοποιεί προσωπικά στοιχεία που συγκεντρώνει από τους επισκέπτες της Ιστοσελίδας σε τρίτα πρόσωπα για δικούς τους προωθητικούς σκοπούς (marketing). Η BELLAFRUTTA και οι φορείς παροχής υπηρεσιών προς αυτό μπορεί να γνωστοποιήσουν στοιχεία των επισκεπτών της Ιστοσελίδας αν απαιτηθεί από το νόμο.


Πώς προστατεύουμε τις προσωπικές πληροφορίες 

Η ασφάλεια των προσωπικών στοιχείων αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα για τη BELLAFRUTTA. Διατηρούμε κατάλληλα διαχειριστικά, τεχνικά και φυσικά μέσα ασφάλειας σχεδιασμένα για την προστασία από μη εγκεκριμένη γνωστοποίηση, χρήση, αλλοίωση και καταστροφή των προσωπικών στοιχείων που παρέχονται στη BELLAFRUTTA κατά την επίσκεψη και χρήση της Ιστοσελίδας. Χρησιμοποιούμε ασφαλή επίπεδα υποδοχών καθώς και ψηφιακά πιστοποιημένες κρυπτογραφήσεις και τεχνολογίες για την εξασφάλιση της ασφαλούς μεταβίβασης των προσωπικών στοιχείων των επισκεπτών της Ιστοσελίδας.

3. Πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας

Για οποιεσδήποτε απορίες μπορεί να έχετε σχετικά με τους παρόντες Όρους Χρήσης της Ιστοσελίδας και Δήλωση Τήρησης Εχεμύθειας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στην τηλεφωνική γραμμή 210 3450790 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@bellafrutta.gr ή να στείλετε απευθείας μήνυμα στην Ιστοσελίδα.

4. Δικαιοδοσία
Το Ελληνικό δίκαιο διέπει τους παρόντες Όρους Χρήσης της Ιστοσελίδας και τη Δήλωση Τήρησης Εχεμύθειας και κάθε επισκέπτης συναινεί ρητά και ανέκκλητα στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων των Αθηνών, αναφορικά με κάθε ενέργεια που αφορά την εφαρμογή των παρόντων Όρων Χρήσης της Ιστοσελίδας και Δήλωσης Τήρησης Εχεμύθειας. 

5. Τελικές διατάξεις

Οι ανωτέρω Όροι Χρήσης δεσμεύουν συνολικά τα μέρη (τη BELLAFRUTTA και τους επισκέπτες) και αποτελούν συνολικά ολόκληρη τη σύμβαση των μερών και υπερισχύουν οποιωνδήποτε και όλων των προηγούμενων και τρεχουσών συμβάσεων ανάμεσα στον επισκέπτη και τη BELLAFRUTTA. Οι πληροφορίες που αναφέρονται στην Ιστοσελίδα αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της σύμβασης και δεν μεταβάλλονται πλην ρητής συμφωνίας των συμβαλλομένων μερών (π.χ. ρητή συμφωνία μέσω ανταλλαγής μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου).

Σε περίπτωση που κάποιος όρος κριθεί ως καταχρηστικός ή ακυρωθεί τούτο δεν συμπαρασύρει και τους λοιπούς όρους που εξακολουθούν να ισχύουν και να δεσμεύουν τα μέρη. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, εφόσον είναι δυνατό, υπάρχει η δυνατότητα ένας όρος/υπο-όρος ή μέρος ενός όρου/υπο-όρου να ληφθεί υπόψη ξεχωριστά προκειμένου να καταστεί έγκυρο το υπόλοιπο μέρος, ο όρος θα ερμηνεύεται ανάλογα. Διαφορετικά, ο επισκέπτης συμφωνεί ότι ο όρος πρέπει να διορθωθεί και θα ερμηνεύεται ώστε να προσεγγίζει όσο το δυνατόν περισσότερο το αρχικό νόημα του όρου/υπο-όρου, σύμφωνα με το νόμο. 

Τυχόν καθυστέρηση άσκησης από τα μέρη μέρους ή του συνόλου των δικαιωμάτων που απορρέουν από τους παρόντες όρους δεν επιφέρει αποδυνάμωση ή παραίτηση από το εν λόγω δικαίωμα το οποίο δύναται να ασκηθεί οποτεδήποτε σε μεταγενέστερο στάδιο και καθ’ εύλογη κρίση του δικαιούχου.